Bezbednost novinarki

„Velika većina nas je za sada pošteđena samo fizičkog nasilja.
Ne sve. Većina. Sve drugo doživljavamo.”

Uznemiravanje i zlostavljanje novinarki odraz su i šireg društvenog problema – seksizma. Napadi najčešće nisu usmereni na temu kojom se novinarke bave, već na njih kao žene, na njihove porodice i privatni život.

Novinarke i druge žene koje rade u sferi medija se suočavaju sa bezbednosnim rizicima koji su povezani ne samo sa prirodom posla koji obavljaju već zbog toga što su žene. Izložene su istim vrstama napada kao i njihove muške kolege, ali nasilje nad njima je, s jedne strane, nekoliko puta prisutnije nego nad muškarcima, a sa druge vrlo se često manifestuje i u vidu seksualnih i mizoginih napada. Posebno su ovim napadima izložene novinarke koje izveštavaju o osetljivim političkim i društvenim problemima, kao što su korupcija i kriminal, kao i one koje otvoreno iznose stavove i podrivaju patrijarhalne obrasce izveštavajući o temama koje su vezane za rodnu ravnopravnost, nasilje prema ženama, ženska prava.

Novinarke se takođe suočavaju sa rizicima i u okruženju koje bi trebalo da bude sigurno , kao što su redakcije. Izložene su napadima ne samo zbog izveštavanja, već i od izvora i kolega, pa čak i članova porodice. Izazovi sa kojima se suočavaju mogu se podvesti pod tri kategorije: 1) fizička ugroženost, 2) verbalni napadi i uznemiravanje (uglavnom na internetu) i seksualno uznemiravanje, 3) ugroženo radno pravo i socijalna nejednakost.

Novinarke protiv nasilja zalažu se da nasilje kome su izložene žene u medijskom prostoru bude vidljivo i sankcionisano. Kroz različite alate, tehnike i solidarnost nastojimo da koleginicama pružimo podršku kako bi se izborile sa nasiljem u redakcijama, prostoru u kome izveštavaju i van njih. Na ovom mestu nastojaćemo da svim novinarkama, bilo da su članice grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ ili ne, pružimo informacije o zaštiti bezbednosti, stalno dodajući nove izvore, priručnike, istraživanja…